JÁTÉKSZABÁLYZAT: „Márciusi nyereményjáték” – Játék

A Bodywork Fesztivál „Márciusi nyereményjáték” Facebook játékára az alábbi szabályok vonatkoznak:

1. A Bodywork Fesztivál „Márciusi nyereményjáték” Játék Szervezője és Lebonyolítója a Rudolf Gréta e.v. (7800 Siklós, Felszabadulás u. 44.);a továbbiakban Szervező) megbízásában a Simon Gabriella e.v. (székhelye: 6635 Szegvár, Rozmaring utca 51.)., a továbbiakban Lebonyolító) nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/bodyworkfesztival oldalon. (továbbiakban: Játék).

2. A Játékban résztvevő személyek
A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”). Kivéve a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A Játék időtartama
A Játék 2024. március 21. (csütörtök) 18:00-tól 2024. március 27. (szerda) 23:59 óráig tart.
Sorsolás: 2024. március 28. (csütörtök) 10:00
Eredményhirdetés: a nyertesekkel történt egyeztetés után
A jelen Játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a www.bodyworkfesztival.hu oldalon található jegyzetekben.
A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

4. A Játék leírása, illetve menete
4.1. Szervező 2024. március 21-én 18:00 órakor meghirdeti a Bodywork Fesztivál „Márciusi nyereményjáték”  elnevezésű játékát a FB oldalon (www.facebook.com/bodyworkfesztival továbbiakban „Weboldal”).
A Játék 2024. március 27. 23:59-ig tart.
4.2. A Játékosnak a 18:00-kor meghirdetett Játék poszthoz kell hozzászólnia a Játék lezárulásáig. Az a játékos, aki a hozzászólását követően megosztja a játék felhívását a saját oldalán, kétszer kerül a sorsolási kalapba.
4.3. A játékban való részvétellel a játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.
4.4. Egy játékos abban az esetben jogosult a nyereményre történő sorsolásban való részvételre, amennyiben a Játék posztjához hozzászólt.
4.5. A sorsolás elektronikus úton, számítógépes sorsoló program igénybevételével történik. A sorsolásra a Lebonyolító telephelyén Szegvár, Rozmaring utca 51. szám alatt kerül sor.
4.6. A Lebonyolító egy nyertest és két tartaléknyertest sorsol minden nyeremény esetében. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5.1. pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.
4.7. A Játékban résztvevők a Játék lezárultát követően összesen 4 db, személyenként 1 db ajándékot nyernek, amennyiben a Játékot meghirdetett poszthoz hozzászólnak.
A nyeremények az alábbiak:

1 db kétnapos belépőjegy a  Bodywork Fesztiválra

1 db egynapos belépőjegy a Bodywork Feszitválra

2 db Kékes Réka – Az orgazmus művészete című könyv
4.8. A nyeremény sorsolása 2024. március 28-án zajlik, a nyilvános eredményhirdetésre a sikeres kapcsolatfelvételt követően esik sor.
4.9. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

5. A Nyeremények átadása
5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolás napján értesíti a Facebookon keresztül privát üzenetben. (”Értesítés”). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott játékos Facebook adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja játékost értesíteni.
5.2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.
5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről, stb.).
5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.
5.5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek.
5.7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
5.8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.

6. A játékból történő kizárás kritériumai
A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:
• bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
• bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban,
• beérkezett hozzászólás obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.) játékosok kizárásra kerülnek, illetve nem jogosítanak a sorsolásban.
• Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.
• A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
• A Játékos a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy a neve megjelenjen az „Márciusi nyereményjáték”  Facebook Játék promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a Játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán a Játék lezárulása után, ezekkel kapcsolatos minden esetleges igényéről jelen Játékszabályzat elfogadásával kifejezetten lemond. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

7. Adatkezelés, adatvédelem
Az adatok kezelője: Rudolf Gréta e.v. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Simon Gabriella mint Adatfeldolgozó végzi.
7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adataikat jelen pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2 Nyertesség esetén nevüket és az általuk megadott egyéb adataikat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan, illetve a 6. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza;
7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
7.2 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8. Felelősség
A Szervező kizárja a felelősségét a játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

9. Egyéb
A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2024. március 21.